داستانهای از زبان شیطان

جواب داد:این ایه توبه برای بخشش گناهان مردم مجرم بر پیامبر اسلام نازل

شده است حال چه باید کردکه مردم را روانه جهنم کنیم؟

یکی از انها گفت:من به واسطه شراب و قمار انان را روانه جهنم می کنم.

گفت:خیر تو اهل ان نیستی و مردم بعد از خوردن شراب و قمار باز توبه می کنند.

دیگری بلند شدو گفت:مردم را تشویق به زنا می کنم و به این سبب انان را جهنمی

می نمایم."شیطان"گفت: تو هم اهلش نیستی زیرا مردم بعد از مرتکب شدن به زنا باز

توبه می کنند و بهشتی می شوند.

بعد از ان"وسواس الخناس"بلند شد و گفت:من اهل ان هستم.گفت :با چه وسیله؟

جواب داد: به وسیله وعده من فرزندان ادم را وعده می دهم تا ان ها را به خطا و گناه

وادار کنم.

وقتی انها به گناه افتادند تو به کردن را از یاد ان ها می برم و نمی گذارم"شیطان"

او را بغل کرد پیشانی او را بوسید و گفت: توسزاوار چنین کاری هستی و او را موکول

بر اولاد نمود تا روز قیامت.

/ 0 نظر / 23 بازدید