استقبال مسلمانان مناطق مختلف از ماه رمضان

29 ژوئن 2014 مسلمانان ویتنام در مسجد نماز می خوانند و فرا رسیدن ماه رمضان را جشن می گیرند.

28 ژوئن، مسلمانان فلسطینی در آستانه ماه رمضان سال 2014 در نواز غزه نماز می خوانند. ماه رمضان سال 2014 در فلسطین 29 ژوئن شروع شد.

28 ژوئن، مسلمانان فلسطینی در آستانه ماه رمضان سال 2014 در نواز غزه نماز می خوانند. ماه رمضان سال 2014 در فلسطین 29 ژوئن شروع شد.

28 ژوئن، مسلمانان فلسطینی در آستانه ماه رمضان سال 2014 در نواز غزه نماز می خوانند. ماه رمضان سال 2014 در فلسطین 29 ژوئن شروع شد.

28 ژوئن، مسلمانان فلسطینی در آستانه ماه رمضان سال 2014 در نواز غزه نماز می خوانند. ماه رمضان سال 2014 در فلسطین 29 ژوئن شروع شد.

/ 0 نظر / 56 بازدید