اشامیدن اب نیسان جلوگیری از وسوسه هایشیطان

اب نیسان اب بارانی است که بعد از ۲۳ روز که از عید

نوروز گذشت تا ۳۰ روز بعد از ان می گیرند.کسی که

دوست دارد"شیطان"با وسوسه خود او را اذیت نکند

از اب نیسان بیاشامد

/ 0 نظر / 17 بازدید